Anne Dostu

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANKARA İLİ 1. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
29 MAYIS DEVLET HASTANESİANNE DOSTU HASTANE POLİTİKASI
1. Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır.
*Gebe ve lohusa takipleri güncel bilimsel kriterlere göre hazırlanmış olan yazılı takip protokollerine uygun olarak yapılmaktadır.
2. Verilen hizmet, gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamalıdır.
*Gebelere doğum öncesi bakım ve danışmanlık hizmeti verilirken gerekli bilgilendirmeler yapılmakta ve “Aydınlatılmış Onam Formu” okutulup imzalatılmaktadır.
*Gebeler doğum esnasında yapılacak müdahale ve girişimlerle ilgili kararlara dahil edilmektedirler.
*Gebe ve yakınlarının doğum şekilleri ve verilecek ilaçlarla, yapılacak tetkik ve müdahalelerin, gebe açısından muhtemel yarar ve zararları konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirilmesini esas alan bir hizmet modeli uygulanmakta, gebe ve yakınlarına yönelik gebelik ve doğumla ilgili yazılı ve görsel bilgilendirme materyalleri bulunmaktadır.
*Doğum sonu annelerimiz aile planlaması hizmetleri ve lohusa takiplerinin yapılması için bilgilendirilmektedir.
3. Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmalıdır.
*Hastanemiz 7 gün 24 saat hizmet verebilen, anne ve bebek ihtiyaçlarına göre düzenlenen ünitelerden oluşmaktadır.
*Hastanemiz doğum ünitesi ulusal standartlara uygundur ve sağladığı bakım kalitesinden sorumludur.
*Doğum hizmeti sunan yataklı tedavi kurumumuz, her gebe ile birebir ilgilenen, iyi iletişim kuran yeterli sayı ve kalitede sağlık personeline sahiptir.
*Doğum hizmeti sunan yataklı tedavi kurumumuz güvenli kan transfüzyonunun sağlanması ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almaktadır.
4.Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.
*Gebelerimizin kendini rahat ve konforlu hissetmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. Gebelerimiz istediği takdirde hastanemizde kaldığı süre içinde bir refakatçisi yanında kalabilmektedir.
*Gebelerimiz istediği takdirde doğum sırasında bir kişiden fazla olmamak kaydıyla doktorunun da onayı ile (Doğum konusunda bilgilendirilmiş ) bir yakınını yanında bulundurabilirler.
*Doğum sürecinde servislerde gebeye fiziksel ve duygusal destek birebir verilmekte ve gebeler bu desteğe kolaylıkla ulaşılabilmektedirler.
*Travay sırasında gebe için pozisyon kısıtlaması olmamakta, istediği pozisyonda yatabilmekte, odada rahatça yürüyebilmekte ve hareket edebilmektedir. Doğumun kolay gerçekleşebilmesi için gebelerin aktif pozisyonlarda ıkınmaları teşvik edilmektedir.
5. Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır.
*Beslenme ve sıvı alımı doktor kontrolünde kesilmemekte,
* Lavman, traş gibi işlemler rutin olarak uygulanmamakta, erken amniyotomi, sık tuşe, üretral kateter uygulanmamaktadır.
*Hastanemizin primer sezaryen oranı, kabul edilebilir minimum ve maksimum seviyeleri aşmamaktadır.
6. Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.
*Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetler multidisipliner yaklaşım ile donanımlı bir ekip tarafından verilmekdir. Yüksek riskli gebelere yaklaşım ve sevk konusunda yazılı bir eylem planı vardır.
* Gebelerimize gerekli olduğu durumlarda doğum analjezisi hizmeti sunulabilmektedir.
7. Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.
* Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetlerin yönetiminde devamlılık gözetilmektedir.
* Gebelik, doğum ve lohusalığa bağlı bir komplikasyon nedeniyle müracaat eden gebeler hemen kabul edilip gerekli tıbbi müdahale gecikmeksizin yapılmakdır.
* Hasta stabilize edildikten sonra sevk edilmektedir.
*Sevk, 112 ile irtibata geçilerek yapılmaktadır.
* Sevk eden doktor tarafından, sevk edilen kurumdan hastaya yapılan işlemler hakkında bilgi alınmaktadır.
8. Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır.
* Bebek Dostu Hastane kriterlerine uyulmaktadır.
* Annenin doğumdan hemen sonra bebeği ile tensel teması sağlanmakta ve ilk yarım / bir saat içinde emzirmeleri doğan bebeklerini kucaklamaları ve dokunmaları sağlanmakta ve devamı desteklenmektedir.
* Lohusa normal doğum sonrası en az 24, sezaryen doğum sonrası en az 48 saat hastanede kalmakta ve, postpartum bakım almaktadır.
9. Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı ve uygulanmalıdır.
* Hizmet içi eğitimlerin sürekliliği sağlanmaktadır.
* “Doğum Öncesi Bakım”, “Acil Obstetrik Bakım”, “Doğum ve Sezaryen Eylemi”, “Doğum Sonu Bakım Yönetim” Rehberlerinin kullanımı konusunda izleme değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.
*Hastanemizde çalışan hekim ve diğer sağlık personellerimiz bu prensip ve ilkeleri benimsemişler ve bilgilendirilmelerinin devamlılığı sağlanmıştır.
* Çalışanlar referans materyallere 24 saat erişebilmektedir.
10. Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklara analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmalıdır.
* Hastanemiz, sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine yönelik kayıtları elektronik ortamda düzenli ve doğru bir şekilde tutmaktadır.
* İstatistiksel veriler internet ortamında yayınlanmakta, tüm kurumların ve vatandaşların erişimine açık tutulmaktadır.
* Maternal ve perinatal mortalite ve morbiditeler dikkatlice izlenmekte,bu amaçla düzenli geribildirim toplantıları yapılmaktadır.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı’nın ulusal “Anne Dostu Hastane” projesi kapsamında ,Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amaçlanmıştır.Anne Dostu Hastane de anne ve bebek yüksek yararı düşünülerek normal doğumu özendirmek, sezeryan oranlarını azaltmak hedeflenmektedir.
2014 yılında hizmete açılan hastanemiz aynı yıl “BEBEK DOSTU HASTANE” ünvanını almıştır. Hastanemiz Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Anne Dostu Hastane Ulusal Değerlendirme Ekibi tarafından 23 Aralık 2016 tarihinde ziyaret edilmiş olup, çalışanlarımıza “ANNE DOSTU HASTANE” projesi kapsamında gerekli eğitimler verilmektedir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde ve bu program kapsamında bilinçli, bilgili, sağlıklı nesiller yetiştiren annelerimiz için normal doğumu teşvik etmek , kaliteli doğum hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak amacı ile gebe okulu, anne sütü ve emzirme danışmanlığı hizmetlerimiz ve verilen hizmetlerde istenen kriterleri sağlamak konusunda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı ile ortaklaşa çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Comments are closed